Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Looking for love

with 2 comments

Looking for love
Modern love has come out of the heart and gone into the head. This is why we have headaches, because the head instead of the heart has started to look for love.The poor heart has lost love and is unhappy. Whatever the age, young or old – even small children – everybody is looking for love.

Tìm kiếm tình yêu
Tình yêu hiện đại đã rời bỏ trái tim và đi vào trong đầu. Đó là lý do chúng ta đau đầu, vì cái đầu (thay vì trái tim) đi tìm kiếu tình yêu. Trái tim tội nghiệp đã mất đi tình yêu và không còn hạnh phúc. Ai ai, dù là tuổi nào, trẻ hay già, thậm chí là em trẻ, cũng đều đi tìm kiếm tình yêu.

First act of love
People don’t know how to give love, nor do they know how to receive. Thus the heart is empty. This is why they don’t know what love is. Actually, just to take the time and effort to understand what love is, is in itself an act of love.

Hành động đầu của tình yêu
Mọi người không biết cách trao tình yêu và cũng không biết cách để tiếp nhận. Do đó trái tim ta trống rỗng. Đó là lý do con người không hiểu tình yêu là gì. Thực tế, chỉ cần dành thời gian và công sức để hiểu tình yêu là gì thì bản thân việc đó cũng thể hiện tình yêu rồi.

Inside for love
If you go inside yourself, there you will discover what love is. If you look for it externally, you will need to keep on looking because you will find only deception and sorrow. You have to go inside to look for love.

Hướng vào bên trong để tìm tình yêu
Đi vào bên trong bản thân, bạn sẽ khám phá được tình yêu là gì. Nếu tìm kiếm tình yêu ở bên ngoài, bạn sẽ cứ đi tìm kiếm mãi do bạn chỉ thấy sự dối lừa và khổ đau. Cần hướng vào bên trong để tìm kiếm tình yêu.

Clean and honest heart
Deceptive love is love where there is no honesty in the heart. It creates dependency, and looks more like a deal than a relationship. This kind of love has become like a drug.

Trái tim trong sạch và trung thực
Tình yêu lừa dối là khi trái tim không có sự trung thực. Điều đó tạo ra sự lệ thuộc. Tình yêu giống như một vụ giao dịch chứ không còn là mối quan hệ nữa. Thứ tình yêu này giống như thứ thuốc phiện vậy.

We don’t want love that is going to make us dependent. Love should be such that makes honesty and truth grow. It is honesty shows us what love is and real love shows us what honesty is.

Chúng ta không muốn tình yêu khiến ta trở nên lệ thuộc. Tình yêu nên giúp cho sự trung thực và chân thật tăng trưởng. Chính sự chân thực chỉ cho ta tình yêu thật sự là gì và tình yêu thật sự lại chỉ cho ta chân thực là gì.

The way to free ourselves from dependency on false love is to experience the fullness, the sweetness, of love that is true. Replace poison with nectar and it will be easy to recognise the worthlessness of false love. We should not just accept whatever love comes our way – from here, there, everywhere. If somebody wants to give you love, first see what kind of love they are offering. Your intuition should realise very quickly what kind of love it is.

Cách để giải phóng bản thân khỏi phụ thuộc vào tình yêu giả dối là trải nghiệm sự trọn vẹn, ngọt ngào của tình yêu chân thực. Hãy thay thế điều độc hại bằng mật ngọt rồi ta sẽ dễ dàng nhận ra tình yêu giả dối vô giá trị thế nào. Chúng ta không nên chấp nhận bất cứ tình yêu nào xảy đến với ta – ở đây, đó hay nơi nào cũng vậy. Nếu ai đó trao cho bạn tình yêu, trước hết hãy nhìn xem họ đang trao ta thứ tình yêu gì. Trực giác sẽ nhanh chóng giúp ta nhận ra đó là tình yêu gì.

To experience true love, we should ask: Is my heart clean? Is it honest? Is it open? If it isn’t, if my heart is still broken, I will not be able to experience true love.

Để trải nghiệm tình yêu thật sự, ta nên tự hỏi: Trái tim tôi có trong sạch? Trái tim tôi có trung thực? Trái tim có cởi mở? Nếu không được vậy, nếu trái tim tôi vẫn tan vỡ, tôi sẽ không thể nào cảm nhận được tình yêu đích thực.

— Dadi Janki —

Advertisements

Written by tristhefall

March 1, 2009 at 10:21 am

Posted in Common

Tagged with ,

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Is your heart clean? Is it honest? Is it open? Are you now looking for love? 🙂

    sao_bang

    March 2, 2009 at 9:28 am

  2. Căng quá, tình yêu sao mà nhiều điều kiện thế: trong sạch, trung thực, cởi mở…? Khoooong, tình yêu là vô điều kiện. Bạn yêu ai đó, bất kể họ là ai, họ ra sao, bất kể tim bạn từng tan vỡ bao nhiêu lần. Và họ cũng yêu bạn vô điều kiện như vậy. Em trai, cứ mạnh dạn yêu đi, rồi biết. Yêu, rốt cuộc là yêu, không cần triết lý.

    NÓI THẬT

    March 3, 2009 at 9:48 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: